Axuda para proxectos de creación de PEMES por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de PEMES xa creadas con custo subvencionable entre 25.000 € – 500.000 € en:

a) Investimentos: 1º Obra civil 2º Bens de equipamento: maquinaria de proceso, equipamentos informáticos, mobiliario, instalacións específicas para a actividade subvencionable, elementos de transporte interior, e equipos de protección do ambiente. 3º Outros investimentos en activos fixos mobiliarios 4º Activos intanxibles, tales como investigación e desenvolvemento, propiedade industrial, concesións administrativas, canon de entrada de franquías ou aplicacións informáticas. 5º Activos pertencentes a un establecemento
b) Gastos de aluguer de bens inmobles, máx. 10 meses. (límite máx. 30% do custo total subvencionable)
c) Gastos do informe de auditor (opcional). d) Gastos de reforma de instalacións en bens inmobles alugados Gastos de investigación e desenvolvemento (encargados a terceiros)

Descargar bases