Serán subvencionables os investimentos materiais ou inmateriais directamente relacionadas coa orientación técnica económica principal, que supoñan unha mellora do rendemento global, da competitividade ou da viabilidade da explotación.

a) Reforma ou construción de instalacións e compra de maquinaria
b) Compra de construcións agrarias en desuso
c) A plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola d) Compra de terreos por un valor inferior ao 10 % do custo subvencionable. e) Os investimentos inmateriais asociados á realización dos investimentos materiais enumerados, que poden comprender gastos xerais tales como honorarios dos técnicos que elaboren os proxectos de construción ou reforma, licenzas de software.

Descargar Bases